Minecraft: Xây Nhà Nông, Đơn Giản – Chỉ 1 Lệnh (No Mod)Minecraft: Xây Nhà Nông, Đơn Giản – Chỉ 1 Lệnh (No Mod)

Minecraft: Xây Nhà Nhật Bả – Chỉ 1 Lệnh (No Mod)
Nhạc: OMFG – HELLO
Link download Lệnh:

Các bạn hãy nhớ Like and Subscribe, Share để mình có động lực làm Video tiếp nhé
Xin cảm ơn :3

Tag: mã xây nhà trong minecraft, [vid_tags]

Xem thêm bài viết Game PC: https://zooz.vn/pc

Nguồn: https://zooz.vn

Filed in: PC

Share this post

20 thoughts on “Minecraft: Xây Nhà Nông, Đơn Giản – Chỉ 1 Lệnh (No Mod)

  1. /summon FallingSand ~ ~45 ~ {Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~ ~1 ~ ~ ~-41 ~ air"},Riding: {id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-14 ~-32 ~-11 ~-12 ~-40 ~-11 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-11 ~-30 ~-14 ~-11 ~-38 ~-12 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-14 ~-28 ~-15 ~-12 ~-36 ~-15 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-15 ~-26 ~-14 ~-15 ~-34 ~-12 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-14 ~-24 ~15 ~-12 ~-32 ~15 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-11 ~-22 ~12 ~-11 ~-30 ~14 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-14 ~-20 ~11 ~-12 ~-28 ~11 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-15 ~-18 ~12 ~-15 ~-26 ~14 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~12 ~-16 ~-11 ~14 ~-24 ~-11 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~15 ~-14 ~-14 ~15 ~-22 ~-12 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~12 ~-12 ~-15 ~14 ~-20 ~-15 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~11 ~-10 ~-14 ~11 ~-18 ~-12 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~12 ~-8 ~15 ~14 ~-16 ~15 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~15 ~-6 ~12 ~15 ~-14 ~14 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~12 ~-4 ~11 ~14 ~-12 ~11 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~11 ~-2 ~12 ~11 ~-10 ~14 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-10 ~-7 ~-13 ~10 ~-2 ~-13 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-13 ~-5 ~-10 ~-13 ~ ~10 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~-10 ~-3 ~13 ~10 ~2 ~13 cobblestone"},Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:redstone_block,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~13 ~-1 ~-10 ~13 ~4 ~10 cobblestone"} }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

    Reply
  2. summon FallingSand ~ ~2 ~-4 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-7 ~ ~1 ~50 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=house,r=1000]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=700] spawn_egg 1 91 {display:{Name:&Create_Farmhouse&},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:&let's go !…&,color:green}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~5 ~-2 ~-6 ~5 ~-2 ~-8 redstone_wire},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~-2 ~-8 command_block 0 replace {Command: /summon FallingSand ~2 ~5 ~0 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-57 ~ ~1 ~55 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=700] spawn_egg 1 91 {display:{Name:&Create_Farmhouse&},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a building 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=roof,r=1000]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:&finish !&,color:gold}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[type=Bat,name=smoke]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=smoke] ~ ~ ~ /setblock ~ ~ ~ web 0 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~8 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~8 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~9 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute

    Reply
  3. /summon FallingSand ~ ~2 ~-4 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-7 ~ ~1 ~50 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=house,r=1000]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=700] spawn_egg 1 91 {display:{Name:"Create_Farmhouse"},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:"let's go !…",color:green}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~5 ~-2 ~-6 ~5 ~-2 ~-8 redstone_wire},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~-2 ~-8 command_block 0 replace {Command: /summon FallingSand ~2 ~5 ~0 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-57 ~ ~1 ~55 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=700] spawn_egg 1 91 {display:{Name:"Create_Farmhouse"},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a building 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=roof,r=1000]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:"finish !",color:gold}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[type=Bat,name=smoke]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=smoke] ~ ~ ~ /setblock ~ ~ ~ web 0 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~8 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~8 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~9 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~9 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~10 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /summon Bat ~-1 ~11 ~2 {CustomName:smoke,ActiveEffects:[{Id:2,Amplifier:4,Duration:1000},{Id:14,Amplifier:2,Duration:1000}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-1 ~1 ~2 ~-1 ~6 ~2 brick_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~-1 ~0 ~2 furnace 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~-4 ~0 ~2 torch},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~4 ~0 ~-2 torch},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-3 ~0 ~-1 ~-4 ~1 ~-2 hay_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~4 ~0 ~2 ~5 ~0 ~3 melon_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~1 ~0 ~3 coal_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~0 ~0 ~3 coal_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~-1 ~0 ~3 coal_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /setblock ~-2 ~0 ~3 coal_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-8 ~6 ~0 ~8 ~6 ~0 wooden_slab 5},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~5 ~0 ~6 ~5 ~0 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~5 ~0 ~5 ~5 ~0 log 5},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~4 ~-1 ~5 ~4 ~-1 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~3 ~-2 ~5 ~3 ~-2 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~2 ~-3 ~5 ~2 ~-3 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~1 ~-4 ~5 ~1 ~-4 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~0 ~-5 ~5 ~0 ~-5 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~4 ~1 ~5 ~4 ~1 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~3 ~2 ~5 ~3 ~2 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~2 ~3 ~5 ~2 ~3 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~1 ~4 ~5 ~1 ~4 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-5 ~0 ~5 ~5 ~0 ~5 hay_block 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~5 ~-1 ~7 ~5 ~-1 dark_oak_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~4 ~-2 ~7 ~4 ~-2 dark_oak_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~3 ~-3 ~7 ~3 ~-3 dark_oak_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~2 ~-4 ~7 ~2 ~-4 dark_oak_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~1 ~-5 ~7 ~1 ~-5 dark_oak_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~0 ~-6 ~7 ~0 ~-6 dark_oak_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~5 ~1 ~7 ~5 ~1 dark_oak_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~4 ~2 ~7 ~4 ~2 dark_oak_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~3 ~3 ~7 ~3 ~3 dark_oak_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~2 ~4 ~7 ~2 ~4 dark_oak_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~1 ~5 ~7 ~1 ~5 dark_oak_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-7 ~0 ~6 ~7 ~0 ~6 dark_oak_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /clone ~-6 ~0 ~-5 ~-6 ~5 ~5 ~6 ~0 ~-5},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~0 ~-1 ~-6 ~2 ~1 glass},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~4 ~-1 ~-6 ~4 ~1 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~3 ~-2 ~-6 ~3 ~2 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~2 ~-3 ~-6 ~2 ~3 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~1 ~-4 ~-6 ~1 ~4 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=roof] ~ ~ ~ /fill ~-6 ~0 ~-5 ~-6 ~0 ~5 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:"create: roof…",color:yellow}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1

    Reply

Post Comment